วิสัยทัศน์ พันธกิจ

Thai Speech-Language and Hearing Association

Goals
Thai Speech-Language and Hearing Association has goals to promote the professional speech-Language pathologists and audiologists, and to promote services for individuals with communication disorders and swallowing difficulties, which will be most beneficial to the people.

Vision
Thai Speech-Language and Hearing Association is a non-profit organization that promotes and supports the professional speech-Language pathologists and audiologists, and provisions the quality living for individuals with communication disorders and swallowing difficulties.

Mission
Thai Speech-Language and Hearing Association has the mission to promote the publication of information concerning speech ? language and hearing services in the public and relevant professionals, to promote high standard in clinical practice and ethics in services, and to ensure the provision of high quality services by speech ? language pathologists and audiologists to persons with communication disorders and their families.

สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

ปณิธาน
สมาคม โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยมีปณิธานที่จะส่งเสริมนัก วิชาชีพด้านการแก้ไขการพูดและด้านการแก้ไขการได้ยินและส่งเสริมบริการที่ให้ แก่บุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อความหมายและการกลืน โดยยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุด

วิสัยทัศน์
สมาคม โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่ไม่หวังผล ประโยชน์ในการส่งเสริม สนับสนุน วิชาชีพนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยินและสนับสนุนคุณภาพชีวิตของบุคคล ที่มีปัญหาทางการสื่อความหมายและการกลืน

พันธกิจ
สมาคม โสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทยมีพันธกิจที่จะประชาสัมพันธ์ และจัดหาข้อมูลเกี่ยวกับการแก้ไขการพูดและการแก้ไขการได้ยินให้แก่สาธารณชน และวิชาชีพอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  ส่งเสริมการให้บริการอย่างมีมาตรฐานและมีจริยธรรม และทำให้มั่นใจว่าการให้บริการโดยนักแก้ไขการพูดและนักแก้ไขการได้ยินสำหรับ บุคคลที่มีปัญหาทางการสื่อความหมายและการกลืนมีมาตรฐานสูง