25 กันยายน วันแห่งการได้ยินและการพูด

25 กันยายน วันแห่งการได้ยินและการพูด

ขอเชิญบุคลากรและประชาชนเข้าร่วมงาน “25 กันยายน #วันแห่งการได้ยินและการพูด” วันพุธที่ 25 กันยายน 2562 ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ระหว่างเวลา 8.00-12.00 น. โดยความร่วมมือระหว่าง #สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย (THAISHA) กับ #ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี · ร่วมฟังเสวนาความรู้เรื่อง “เครื่องช่วยฟังกับคุณภาพชีวิตและสิทธิการเบิกเครื่องช่วยฟัง” โดย พล.ต.รศ.พงษ์เทพ หารชุมพล – น.ส.วรรณิภา ชูชัย และ “พัฒนาการทางภาษาและการพูดส่งผลต่อการอ่านและการเขียนอย่างไร” โดย อ.พรจิต จิรตถเวช – นายปฏิพัทธ์ อนุรักษ์ธรรม กิจกรรมพบปะหรือปรึกษาปัญหาทางการได้ยินและการพูดกับนักเวชศาสตร์สื่อความหมาย (แก้ไขการได้ยินและการพูด) สอบถามเกี่ยวกับการศึกษาต่อด้านนี้ หรือนักวิชาชีพที่ให้บริการในประเทศไทยมีที่ใดบ้าง? ร่วมสนุกกับเกมชิงรางวัล และรับของที่ระลึกพิเศษมากมาย