ขอเชิญเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568

ขอเชิญเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568

เรียน สมาชิกสมาคมฯและผู้ร่วมวิชาชีพทุกท่าน ด้วย วาระการดํารงตําแหน่งนายกสมาคมฯ จะสิ้นสุดลงในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จึงขอความคิดเห็นจากท่านในการเสนอชื่อนายกสมาคมฯ คนต่อไปในวาระ ปี 2564 -2568 เพื่อเป็นแนวทางให้แก่คณะกรรมการฯในการดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ภายในปี 2563 ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอชื่อได้ทางช่องทางต่างๆ ดังนี้ 1. ในใบแสดงความจํานงลงทะเบียนประชุมวิชาการฯ ประจําปี 2562 2. Email: thaisha2012@gmail.com 3. Facebook: สมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย **คณะกรรมการฯ จะแจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและขอความคิดเห็นเพิ่มเติมในช่วง ของการประชุมใหญ่สามัญประจําปี 2562 (วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562)