ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

ขอเชิญสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ

เรียน สมาชิกสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแก้ไขการพูดแห่งประเทศไทย

        ด้วย คณะกรรมการบริหารสมาคมโสตสัมผัสวิทยาและการแกไขการพูดแห่งประเทศไทย ชุดปัจจุบันจะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ 9 มกราคม 2560 คณะกรรมการฯ จึงมีมติจัดการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระ 10 มกราคม 2560 ? 9 มกราคม 2564 โดย

        1. แต่งตั้ง รศ.ดร.สุมาลี ดีจงกิจ และ น.อ.หญิงสุนีย์ มุขเงิน เป็นอนุกรรมการการเลือกตั้ง

        2. กำหนดแผนการเลือกตั้งฯ คุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ และจัดทำใบสมัครรับเลือกตั้งฯ (เอกสารแนบท้าย)

        ในการนี้ คณะกรรมการฯ ใคร่ขอเชิญสมาชิกผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนด และมีความประสงค์ดำรงตำแหน่งยกสมาคมฯ สมัครเข้ารับเลือกตั้ง โดยส่งใบสมัครรับเลือกตั้ง พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ที่ตู้ ปณ. 1023 ปณฝ. ศิริราช 10702 ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์) จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

หนังสือเชิญสมัครรับเลือกตั้ง.pdf

คุณสมบัติผู้ที่จะดำรงตำแหน่งนายกสมาคมฯ.pdf

ใบสมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯ.pdf

แผนการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ.pdf