พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย (Delayed Speech and Language Development)

 

                                                             พัฒนาการทางภาษาและการพูดล่าช้ากว่าวัย 
                                               
นิยาม:  เป็นความบกพร่องเกี่ยวกับพัฒนาการด้านภาษาและการพูดของเด็ก  โดยมีพัฒนาการด้าน  ภาษาและการพูดล่าช้าไม่สมวัย  มีความบกพร่องในด้านการเข้าใจคำพูดของผู้อื่น และหรือการใช้ภาษา  ทำให้ตอบสนองต่อคำพูดของผู้อื่นไม่ถูกรวมถึงการเริ่มพูดคำแรกที่มีความหมายได้ล่าช้ากว่าเด็กอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในวัยเดียวกัน  พูดได้ไม่สมอายุ  สื่อสารกับผู้อื่นด้วยคำพูดไม่ได้  หรือถ้าพอพูดได้ก็ไม่สามารถเล่าเรื่องต่อเนื่องกัน รู้จักคำศัพท์อยู่ในวงจำกัดและเรียบเรียงถ้อยความได้ไม่ดี
 
การรักษา
?           1.  ตรวจประเมินโครงสร้าง และการทำงานของอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการพูด
           2.   วางแผนการสอน
           3.  เลือกเทคนิคการฝึกและแก้ไขให้เหมาะสมกับสาเหตุของความผิดปกติ ความสามารถทางภาษาและการพูด  ตลอดจนลักษณะการเรียนรู้ของเด็กแต่ละราย