บทความน่ารู้

การรู้จักและช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาการประมวลเสียงจากระบบประสาทส่วนกลาง

ปัญหาการประมวลเสียงจากระบบประสาทส่วนกลางคืออะไร?
เด็กหรือผู้ใหญ่ที่มีปัญหาการประมวลเสียงจากระบบประสาทส่วนกลาง (Central Auditory Processing Disorder : CAPD) คือ ผู้ที่มีความยากลำบากในการใช้ข้อมูลจากการฟังเพื่อนำมาสื่อสารและการเรียนรู้ CAPD ไม่ได้เป็นปัญหาหรือโรคชนิดเดียว แต่เป็นกลุ่มของปัญหาที่เกิดกับทักษะในการฟัง โดยส่วนใหญ่เด็กที่เป็น CAPD จะถูกวินิจฉัยพร้อมกับอาการสมาธิสั้นหรือมีปัญหาในการเรียนรู้ สมาคม ASHA ได้ระบุปัญหาของเด็ก CAPD ดังนี้
1. ปัญหาในการบอกแหล่งกำเนิดเสียงและทิศทางของเสียง
2. ปัญหาในการจำแนกแยกแยะเสียง

เด็กขาดการกระตุ้นทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม

                                                   

  เด็กขาดการกระตุ้นทางภาษาและการพูดที่เหมาะสม